КАРПУК Л.М.

Вплив вологості ложа для пророщування насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на інтенсивність його проростання

Мета. Дослідження впливу вологості ложа в процесі пророщування насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на інтенсивність його проростання. Методи. Лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Доведено, що ступінь зволоження ложе для пророщування насіння впливає на інтенсивність його проростання. Найінтенсивніше воно проростало за вологості ложе від 20 до 30 мл води на одну кювету. На 11-й добу після сівби за вологості 20–25 мл/кювету води отримано 15–16 сходів, а за вологості 30 мл/кювету води – 17 сходів або відповідно 88–89 % та 89 % від загальної кількості пророслого насіння. Збільшення кількості води до 35 мл та зменшення до 15 мл на кювету кількість насіння, що проросло зменшилася. Аналогічні результати отримано й щодо інтенсивності проростання насіння проса лозовидного в інші доби обліку. Фактично на 20-у добу після сівби було отримано сходи з усього насіння, яке здатне проростати. З’ясовано, що як недостатнє, так і надмірне зволоження ложа за пророщування насіння проса лозовидного впливало на інтенсивність його проростання, але не було вирішальним для значного зниження стану спокою насіння та збільшення кількості проростків. Висновки. Ступінь зволоження ложе для пророщування насіння впливає на інтенсивність його проростання. Найінтенсивніше воно проростало за вологості ложа від 20 до 30 мл води на одну кювету.

Влияние влажности ложа для проращивания семян проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на интенсивность его прорастания

Цель. Исследование влияния влажности ложа в процессе проращивания семян проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на интенсивность его прорастания. Методы. Лабораторный, аналитический и статистический. Результаты. Доказано, что степень увлажнения ложе для проращивания семян влияет на интенсивность его прорастания. Наиболее интенсивно они прорастали при влажности ложе от 20 до 30 мл воды на одну кювету. На 11-й день после посева при влажности 20–25 мл/кювета воды получено 15–16 всходов, а при влажности 30 мл/кювета воды – 17 всходов или соответственно – 88–89 и 89 % от общего количества проросших семян. Увеличение количества воды до 35 мл/кювета и уменьшения до 15 мл/кювета количество проросших семян уменьшилось. Аналогичные результаты получены по интенсивности прорастания семян проса лозовидного в другие дни учета. Фактически на 20-й день после посева было получено всходы всех семян, которые способны прорастать. Выяснено, что, как недостаточное, так и избыточное увлажнение ложа при проращивании семян проса лозовидного влияло на интенсивность их прорастания, но не было решающим для значительного снижения состояния покоя семян и увеличение количества проростков. Выводы. Степень увлажнения ложе для проращивания семян влияет на интенсивность его прорастания. Наиболее интенсивно они прорастали при влажности ложе от 20 до 30 мл воды на одну кювету.