: соняшник

Ефективність різних способів обробітку ґрунту

Мета. Вивчення та становлення особливостей впливу різних технологій обробітку ґрунту на його агрофізичні властивості та продуктивність соняшнику. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний, аналітичний. Результати. Польові досліди з визначення особливостей різних способів обробітку ґрунту проводили протягом 2014–2015 рр. Об’єктом досліджень був ґрунтовий покрив. Висівали гібрид соняшнику ‘Ясон’ з розрахунковою густотою стояння 55 тис. рослин/га. Встановлено, що способи основного обробітку ґрунту забезпечували різні агрофізичні властивості ґрунту. Наближеними до оптимальних були по оранці, які сприяли створенню найкращих умов для розвитку рослин. Це підтверджують отримані дані з врожайності: після оранки на 20–22 см урожайність насіння соняшнику становила 2,56 т/га, за плоскорізного на 14–16 см і дискування на 8–10 см – 2,43 і 2,29 т/га відповідно, при нульовому (No-till) – 1,90 т/га. Виявлено, що від основного обробітку залежало й водоспоживання рослин соняшнику. Результати досліджень показали, що собівартість виробництва 1 т насіння соняшнику зростала у варіанті з плоскорізним способом обробітку ґрунту на 1,5 %, мілким – на 2,6 %. Найдорожчим виявилося виробництво 1 тони насіння у варіанті, де застосовували нульовий спосіб обробітку ґрунту – 3681 грн/т, що на 34,4 % вище, ніж за оранки. Висновки. Результати проведених досліджень показали, що вирощування соняшнику є високорентабельним при застосуванні всіх досліджуваних способів обробітку ґрунту. При цьому, найкращі показники врожайності, дохідності та окупності витрат забезпечила оранка.
Рубрика: 

Аномалії розвитку кошика соняшнику у разі застосування гербіциду Євро-Лайтнінг

Мета. Встановити закономірності прояву аномальних змін росту й розвитку рослин соняшнику за різних норм застосування гербіциду Євро-Лайтнінг. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що застосування різних доз гербіциду Євро-Лайтнінг викликає зміни форми кошику соняшнику, але подальше пророщування насіння з рослин з деформованим кошиком дозволило отримати нормально розвинене потомство. Найбільш часто ми зустрічали різні види деформації кошика за умови застосування підвищених норм препарату, що становило 14,0 шт. на 1000 рослин, тобто на 6,7 шт. більше, ніж за умови застосування рекомендованих виробником доз внесення. Отримані рівняння дозволяють з високим рівнем точності спрогнозувати на 88–92 % виникнення фенотипових змін на умови використання в посівах соняшнику гербіциду Євро-Лайтнінг. Коефіцієнт кореляції між нормою внесення гербіциду та кількістю рослин з деформованим кошиком має тісну позитивну силу зв'язку: r = 0,92, що свідчить про те, що підвищення дози використання гербіциду призводить до збільшення числа рослин з деформованим кошиком. Висновки. Застосування підвищених норм витрати гербіциду Євро-Лайтнінг (2,0 л/га), або ж його нерівномірне внесення призводить до збільшення кількості аномальних змін у стійких до нього популяцій незалежно від гібрида соняшнику вдвічі порівняно з рекомендованою нормою. Встановлені рівняння регресії між нормами застосування гербіциду й кількістю рослин з ушкодженнями кошика дозволяють на 88–92 % спрогнозувати виникнення аномальних змін за використання в посівах соняшнику гербіциду Євро-Лайтнінг.
Рубрика: