САБЛУК В.Т.

Поширення та шкідливість бурякового довгоносика-стеблоїда на території України

Мета. Встановити сучасний ареал та зони підвищеної шкідливості бурякового довгоносика-стеблоїда на території України. Методи. Польовий, аналітичний. Результати. Встановлено, що буряковий довгоносик-стеблоїд як вид присутній у ценозах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Львівської, Хмельницької областей та Автономної республіки Крим. Значний розвиток та підвищену шкідливість фітофага в посівах цукрових буряків упродовж 2011–2015 рр. зафіксовано на території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Також ймовірно, що стеблоїд за підвищеної чисельності присутній і в північних районах Дніпропетровської, Донецької та західних Луганської області, де він, за відсутності посівів цукрових буряків, локально розвивається на бур’яновій рослинності родин лободових та амарантових. Висновки. Внаслідок глобального потепління і загального погіршення культури землеробства, останніми роками на південному сході України склалися умови, сприятливі для масового розмноження стеблоїда, який, займаючи вільні екологічні ніші, трансформується в небезпечного шкідника фабричних і насіннєвих посівів цукрових буряків.
Рубрика: 

Распространение и вредоносность свекловичного долгоносика-стеблееда на территории Украины

Цель. Установить современный ареал и зоны повышенной вредоносности свекловичного долгоносика-стеблееда на территории Украины. Методы. Полевой, аналитический. Результаты. Установлено, что свекловичный долгоносик-стеблеед как вид присутствует в ценозах Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Львовской, Хмельницкой областей и Автономной републики Крым. Значительное развитие и повышенную вредоносность фитофага в посевах сахарной свеклы в течение 2011–2015 гг. зафиксировано на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей. Также вероятно, что стеблеед при повышенной численности присутствует и в северных районах Днепропетровской, Донецкой и западных Луганской областей, где он, при отсутствии посевов свеклы, локально развивается на сорной растительности семейств маревых и амарантовых. Выводы. Вследствие глобального потепления и общего ухудшения культуры земледелия, в последние годы на юго-востоке Украины сложились условия, благоприятные для массового размножения долгоносика-стеблееда, который, занимая свободные экологические ниши, трансформируется в опасного вредителя фабричных и семенных посевов сахарной свеклы.

Ефективність інсектицидів проти шкідників за обробки ними насіння цукрових буряків

У статті наведено результати досліджень щодо встановлення ефективності інсектицидів та їх композицій для обробки насіння цукрових буряків проти наземних і ґрунтових шкідників. Встановлено, що контроль основних шкідників сходів у посівах культури забезпечується за використання для обробки насіння препарату Пончо Бета, що дає достовірну прибавку врожайності коренеплодів і збору цукру з гектару площі порівняно із контролем.
Рубрика: 

Эффективность действия инсектицидов при обработке семян сахарной свеклы

В статье приведены результаты исследований по определению эффективности инсектицидов и их композиций для обработки семян сахарной свеклы против наземных и почвенных вредителей. Установлено, что контроль основных вредителей всходов в посевах сахарной свеклы обеспечивается при использовании для обработки семян препарата Пончо Бета, что дает достоверную прибавку урожайности корнеплодов и сбора сахара с гектара посева по сравнению с контрольным вариантом.