Рослинництво

Ефективність різних способів обробітку ґрунту

Мета. Вивчення та становлення особливостей впливу різних технологій обробітку ґрунту на його агрофізичні властивості та продуктивність соняшнику. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний, аналітичний. Результати. Польові досліди з визначення особливостей різних способів обробітку ґрунту проводили протягом 2014–2015 рр. Об’єктом досліджень був ґрунтовий покрив. Висівали гібрид соняшнику ‘Ясон’ з розрахунковою густотою стояння 55 тис. рослин/га. Встановлено, що способи основного обробітку ґрунту забезпечували різні агрофізичні властивості ґрунту. Наближеними до оптимальних були по оранці, які сприяли створенню найкращих умов для розвитку рослин. Це підтверджують отримані дані з врожайності: після оранки на 20–22 см урожайність насіння соняшнику становила 2,56 т/га, за плоскорізного на 14–16 см і дискування на 8–10 см – 2,43 і 2,29 т/га відповідно, при нульовому (No-till) – 1,90 т/га. Виявлено, що від основного обробітку залежало й водоспоживання рослин соняшнику. Результати досліджень показали, що собівартість виробництва 1 т насіння соняшнику зростала у варіанті з плоскорізним способом обробітку ґрунту на 1,5 %, мілким – на 2,6 %. Найдорожчим виявилося виробництво 1 тони насіння у варіанті, де застосовували нульовий спосіб обробітку ґрунту – 3681 грн/т, що на 34,4 % вище, ніж за оранки. Висновки. Результати проведених досліджень показали, що вирощування соняшнику є високорентабельним при застосуванні всіх досліджуваних способів обробітку ґрунту. При цьому, найкращі показники врожайності, дохідності та окупності витрат забезпечила оранка.
Рубрика: 

Динаміка вмісту хлорофілів у листках цукрових буряків

Мета. Визначити закономірності зміни вмісту зелених пігментів у хлоропластах рослин цукрових буряків та їх співвідношення, виявити особливості пігментного комплексу впродовж вегетаційного періоду. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Наведено особливості зміни вмісту хлорофілу в листках цукрових буряків протягом вегетаційного періоду культури. Встановлено, що найінтенсивніше синтез зелених пігментів відбувається у фазу змикання листків, коли їхній вміст досягає максимальних значень – хлорофілу а – 8,620 мг/г, хлорофілу b – 4,15 мг/г. За співвідношенням хлорофілів а і b в їх загальній сумі визначено особливості накопичення того чи іншого пігменту залежно від фази розвитку рослин. Так, у першій половині вегетації культури (фази 4 пар листків та змикання листків у міжряддях) у листках переважає синтез хлорофілу b, тоді як у другій (фази змикання листків у рядках і технічної стиглості) – хлорофілу а. Висновки. Встановлено, що найменш інтенсивним синтез хлорофілів є на початкових фазах росту й розвитку рослин внаслідок незначної площі листкової поверхні та низького рівня засвоєння ФАР. При цьому на початку вегетації культури (фази 4 пар листків та змикання листків у міжряддях) у структурі зелених пігментів переважає хлорофіл b. Зниження вмісту хлорофілу в 1,3 рази наприкінці вегетації (технологічна стиглість – 6,3 мг/г), порівняно з фазою змикання листків у міжряддях, пояснюється накопиченням в коренеплодах цукрових буряків достатнього запасу цукрів і, як наслідок, – сповільненням фізіологічних процесів та відмиранням старого листя.
Рубрика: 

Аномалії розвитку кошика соняшнику у разі застосування гербіциду Євро-Лайтнінг

Мета. Встановити закономірності прояву аномальних змін росту й розвитку рослин соняшнику за різних норм застосування гербіциду Євро-Лайтнінг. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що застосування різних доз гербіциду Євро-Лайтнінг викликає зміни форми кошику соняшнику, але подальше пророщування насіння з рослин з деформованим кошиком дозволило отримати нормально розвинене потомство. Найбільш часто ми зустрічали різні види деформації кошика за умови застосування підвищених норм препарату, що становило 14,0 шт. на 1000 рослин, тобто на 6,7 шт. більше, ніж за умови застосування рекомендованих виробником доз внесення. Отримані рівняння дозволяють з високим рівнем точності спрогнозувати на 88–92 % виникнення фенотипових змін на умови використання в посівах соняшнику гербіциду Євро-Лайтнінг. Коефіцієнт кореляції між нормою внесення гербіциду та кількістю рослин з деформованим кошиком має тісну позитивну силу зв'язку: r = 0,92, що свідчить про те, що підвищення дози використання гербіциду призводить до збільшення числа рослин з деформованим кошиком. Висновки. Застосування підвищених норм витрати гербіциду Євро-Лайтнінг (2,0 л/га), або ж його нерівномірне внесення призводить до збільшення кількості аномальних змін у стійких до нього популяцій незалежно від гібрида соняшнику вдвічі порівняно з рекомендованою нормою. Встановлені рівняння регресії між нормами застосування гербіциду й кількістю рослин з ушкодженнями кошика дозволяють на 88–92 % спрогнозувати виникнення аномальних змін за використання в посівах соняшнику гербіциду Євро-Лайтнінг.
Рубрика: 

Продуктивність цукрових буряків залежно від генотипу

Мета. Теоретично обґрунтувати та розробити агробіологічні основи вирощування цукрових буряків, що забезпечують ефективну реалізацію їхнього селекційно-генетичного потенціалу в умовах Центрального Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторний та статистичний. Результати. Аналіз продуктивності гібридів цукрових буряків у Тетіївському районі показав, що величина гетерозису протягом 2007–2010 рр. проявилась по різному як у диплоїдних, так і у триплоїдних гібридів. Наприклад, у гібрида ‘Український ЧС 70’ урожайність коренеплодів становила 27,9 т/га, цукристість – 14,4 %, збір цукру – 4,02 т/га, що відповідно на 3,7 т/га, 0,7 % та 0,78 т/га менше, ніж у триплоїдного гібрида ‘Шевченківський’. За результатами досліджень найбільш продуктивним виявився гібрид ‘Шевченківський’: середня врожайність якого була 4,32 т/га, цукристість коренеплодів – 15,5 %, збір цукру – 6,7 т/га. У гібридів ‘Білоцерківський ЧС 57’ та ‘Український ЧС 72’ ці показники були практично однакові, проте менші порівняно з гібридом ‘Шевченківський’. Встановлено, що найбільш високо пластичним гібридом є ‘Шевченківський’, який позитивно реагує на поліпшення умов вирощування, формуючи прибавку врожаю. Висновки. В середньому за три роки в зоні діяльності дослідного господарства «Шевченківське» величина гетерозису більшою мірою проявилась у триплоїдного гібрида ‘Шевченківський’: урожайність коренеплодів становила 43,2 т/га, цукристість – 15,5 %, збір цукру 6,7 т/га. Найвища врожайність коренеплодів відмічена в 2006 році (56,5–63,1 т/га) за ГТК вегетаційного періоду 1,2, цукристість – у 2008 році (15,4–16,0 %) за ГТК 1,1.
Рубрика: 

Влияние агротехнических приемов на урожайность расторопши пятнистой в условиях Лесостепи западной

В статье приведены результаты исследований по изучению влияния ширины междурядий, нормы высева и способа сбора на полевую всхожесть, выживание растений и урожайность расторопши пятнистой. Показано также влияние сроков применения регуляторов роста (предпосевная обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений в фазе розетки листьев) на густоту стояния и урожайность расторопши пятнистой.
Рубрика: 

ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

У статті висвітлено результати досліджень з вивчення впливу ширини міжрядь, норми висіву насіння та способу збирання на польову схожість, виживання рослин та врожайність розторопші плямистої. Показано вплив строків застосування регуляторів (передпосівна обробка насіння і обприскування вегетуючих рослин у фазі розетки листків) на густоту стояння та врожайність розторопші плямистої.
Рубрика: 

Стимулирование семян сорго сахарного

Приведены результаты исследования эффективности различных способов стимулирования семян сорго сахарного путем использования для его предпосевной обработки микроэлементов и микроудобрений. Установлено, что использование этих препаратов улучшает интенсивность прорастания семян, как в лабораторных, так и полевых условиях, способствует более интенсивному росту и развитию растений в течение вегетации, а в конечном итоге лучшей сохранности растений и повышению их продуктивности. Наиболее эффективными оказались варианты с использованием для стимулирования семян сорго микроудобрений Аватар и Рост-концентрат, на вариантах с которыми получена самая высокая продуктивность культуры – 42,5–47,3 т/га с содержанием сухого вещества на уровне 18,2–18,8% и сахара 12,8–13,2% соответственно.
Рубрика: 

Стимулювання насіння сорго цукрового

Наведено результати дослідження ефективності різних способів стимулювання насіння сорго цукрового шляхом використання для його передпосівної обробки мікроелементів і мікродобрив. Встановлено, що використання цих препаратів покращує інтенсивність проростання насіння як у лабораторних, так і польових умовах, сприяє більш інтенсивному росту і розвитку рослин протягом вегетації, а в кінцевому результаті кращому збереженню рослин і підвищенню їхньої продуктивності. Найефективнішим виявилися варіанти з використанням для стимулювання насіння сорго мікродобрив Аватар та Рост-концентрат, на варіантах з якими отримано найвищий рівень продуктивності культури – 42,5–47,3 т/га з вмістом сухої речовини на рівні 18,2–18,8% та цукру 12,8–13,2% відповідно.
Рубрика: 

Оценка адаптивных особенностей новых сортов гороха

Приведены результаты анализа сортов гороха (Pisum sativum L.) отечественной и зарубежной селекции по содержанию белка, массы 1000 семян и урожайности. Исследованы закономерности изменения этих показателей в зависимости от условий окружающей среды. Выделены сорта с высокими показателями адаптивности – перспективные для селекционного и практического использования.
Рубрика: 

Оцінка адаптивних особливостей нових сортів гороху

Наведено результати аналізу сортів гороху (Pisum sativum L.) вітчизняної та іноземної селекції за вмістом білку, масою 1000 насінин та врожайністю. Досліджено закономірності зміни цих показників залежно від умов навколишнього середовища. Виділено сорти з високими показниками адаптивності перспективні для селекційного та практичного використання.
Рубрика: 

Особенности формирования структуры урожая ярового ячменя

Показана закономерность управления элементами урожайности пивоваренного ярового ячменя – количеством продуктивных стеблей, количеством зерен в колосе и массой крупной зерновки на основании использования технологических факторов выращивания: норм внесения минеральных удобрений и норм высева семян.
Рубрика: 

Особливості формування структури врожаю ярого ячменю

Показано закономірності управління елементами врожайності пивоварного ярого ячменю – кількістю продуктивних стебел, кількістю зерен колоса і масою крупної зернівки на основі застосування керованих факторів технології вирощування: норм застосування мінеральних добрив та норм висіву насіння.
Рубрика: 

РІСТ І РОЗВИТОК РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЇХ ПІСЛЯ СИДЕРАЛЬНОГО ПАРУ В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Наведено результати трирічних досліджень вивчення росту і розвитку різних сортів пшениці озимої при вирощуванні їх після сидерального пару в умовах південної частини Правобережного Лісостепу.
Рубрика: 

ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу розміщення рослин на одиниці площі, а саме: ширини міжрядь та кількості рослин на метр погонний на урожайність насіння сафлору красильного. Показано також залежність урожайності від способу збирання та застосування регуляторів росту рослин для обробки насіння перед сівбою і обприскування вегетуючих рослин у фазі розетки листків.
Рубрика: 

ПАРАМЕТРИ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ ЗА КІЛЬКІСТЮ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ТЕХНОЛОГІЇ

У статті показано залежність кількості рослин озимого ячменю на одиниці площі посіву від застосованих мінеральних добрив та норм висіву насіння. Проведено обґрунтування експериментальних даних на основі коваріаційного аналізу, встановлено дію факторів, силу і форму зв’язку результативних ознак від факторіальних
Рубрика: 

ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

У дослідженнях вивчався вплив різних мікроелементів на формування біометричних показників продуктивності рослин гречки. Дослідження проводились на трьох різних за біологічними та морфологічними особливостями сортах гречки. Із застосуванням мікроелементів спостерігалась тенденція збільшення кількості гілок, суцвіть та зерен на рослині, в результаті чого підвищилась продуктивність рослин.
Рубрика: 

ФОРМУВАННЯ ПОСІВІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ КІЛЬКОСТІ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

У статті показано формування агрофітоценозу ячменю залежно від застосованих мінеральних добрив та проведеного позакореневого підживлення мікродобривом «Нутрівант плюс». На основі коваріаційного аналізу доведено ефективність формування посівів за сумісним впливом означених факторів на покращення виживання рослин
Рубрика: