КОХАН А.В.

Ефективність різних способів обробітку ґрунту

Мета. Вивчення та становлення особливостей впливу різних технологій обробітку ґрунту на його агрофізичні властивості та продуктивність соняшнику. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний, аналітичний. Результати. Польові досліди з визначення особливостей різних способів обробітку ґрунту проводили протягом 2014–2015 рр. Об’єктом досліджень був ґрунтовий покрив. Висівали гібрид соняшнику ‘Ясон’ з розрахунковою густотою стояння 55 тис. рослин/га. Встановлено, що способи основного обробітку ґрунту забезпечували різні агрофізичні властивості ґрунту. Наближеними до оптимальних були по оранці, які сприяли створенню найкращих умов для розвитку рослин. Це підтверджують отримані дані з врожайності: після оранки на 20–22 см урожайність насіння соняшнику становила 2,56 т/га, за плоскорізного на 14–16 см і дискування на 8–10 см – 2,43 і 2,29 т/га відповідно, при нульовому (No-till) – 1,90 т/га. Виявлено, що від основного обробітку залежало й водоспоживання рослин соняшнику. Результати досліджень показали, що собівартість виробництва 1 т насіння соняшнику зростала у варіанті з плоскорізним способом обробітку ґрунту на 1,5 %, мілким – на 2,6 %. Найдорожчим виявилося виробництво 1 тони насіння у варіанті, де застосовували нульовий спосіб обробітку ґрунту – 3681 грн/т, що на 34,4 % вище, ніж за оранки. Висновки. Результати проведених досліджень показали, що вирощування соняшнику є високорентабельним при застосуванні всіх досліджуваних способів обробітку ґрунту. При цьому, найкращі показники врожайності, дохідності та окупності витрат забезпечила оранка.
Рубрика: 

Эффективность разных способов обработки почвы

Цель. Изучение влияния различных технологий обработки почвы на ее агрофизические свойства и продуктивность подсолнечника. Методы. Полевой, лабораторный, статистический, аналитический. Результаты. Полевые опыты по изучению влияния различных технологий обработки почвы проводили в 2014–2015 гг. Объектом исследований была почва. Высевали гибрид подсолнечника ‘Ясон’ с расчетной густотой стояния 55 тыс. растений/га. Установлено, что при изучаемых обработках почвы обеспечивали разные агрофизические свойства почвы. Характеристики наиболее приближенными к оптимальным были получены по вспашке, создавая наилучшие условия для развития растений. Это подтверждают и полученные результаты урожайности. Так по вспашке на глубину 20–22 см урожайность семян подсолнечника составляла 2,56 т/га, по плоскорезной на 14–16 см и дисковании на 8–10 см – 2,43 и 2,29 т/га соответственно, при нулевой (No-till) – 1,90 т/га. Установлено, что основная обработка почвы влияет на водопотребление растений. Результаты исследований показали, что себестоимость 1 тонны семян подсолнечника увеличивалась на варианте с плоскорезной обработкой на 1,5 %, с мелкой – на 2,6 %. Наиболее затратной оказалась технология с нулевой обработкой (No-till) – 3681 грн/т, что на 34,4 % выше чем по вспашке. Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что выращивание подсолнечника является высокорентабельным при любой основной обработке почвы. При этом, наилучшие показатели урожайности, дохода и окупаемости затрат были получены по вспашке.