ТИМЧИШИН С.М.

Оцінка і добір за енергетичними показниками компонентів гібридів буряків цукрових, придатних для виробництва біопалива

Мета. Вивчити господарсько-цінні ознаки (урожайність, цукристість, вихід біоетанолу та вихід енергії, ураженість хворобами і шкідниками) у стерильних та фертильних селекційних зразків буряків цукрових і відібрати кращі з них для проведення за топкросною схемою наступних схрещувань з метою отримання експериментальних гібридів, придатних для виробництва біопалива і цукру. Методи. Вихідні матеріали – шість диплоїдних стерильних ліній різного походження та шість диплоїдних багатонасінних запилювачів. Використано індивідуальний аналіз селекційної цінності вихідних генотипів за показниками врожайність коренеплодів, цукристість, а також ураженість коренеїдом, церкоспорозом та шкідниками. За розрахунковим методом визначено енергетичні показники виходу біоетанолу, біогазу та виходу енергії з буряків цукрових. Результати. На посівах селекційних номерів буряків цукрових виявлено незначні ураження церкоспорозом листкового апарату рослин (на рівні 1–2 балів). Пилкостерильні форми мали вищий ступінь толерантності до ураження патогенами порівняно із фертильними запилювачами. Показники врожайності та цукристості багатонасінних запилювачів були вищими, ніж у стерильних форм. Їх урожайність становила 34,7–41,4 т/га, а цукристість – 14,0–15,6 %, (батьківська форма) проти 32,5–38,3 т/га і 13,0–14,0 % (материнська форма), що позначилося на показниках виходу біоетанолу, біогазу та виходу енергії. Висновки. Виділено багатонасінні запилювачі ‘1180 02002(2х)’ та ‘1184 В2(2х)’ з високим ступенем толерантності до всіх патогенів одночасно. Перспективними запилювачами за виходом біоетанолу та виходу енергії визнано зразки ‘1183 02024(2х)’ та ‘118202015 (2х)’, за виходом біогазу – ‘1182 02015 (2х)’, ‘1233 Ян3(2х)’ та ‘ЧС Умань.1212’, на основі яких у наступному році буде сформовано експериментальні гібриди буряків цукрових, придатні для виробництва біопалива.

Оценка и отбор по энергетическим показателям компонентов гибридов сахарной свеклы, пригодных для производства биотоплива

Цель. Изучить хозяйственно-ценные признаки (урожайность, сахаристость, выход биоэтанола, биогаза и выход энергии, пораженность болезнями и вредителями) стерильных и фертильных селекционных образцов сахарной свеклы и отобрать лучшие из них для проведения по топкросной схеме последующих скрещиваний с целью получения экспериментальных гибридов сахарной свеклы, пригодных для производства биотоплива. Методы. Исходные материалы: 6 диплоидных стерильных линий различного происхождения и 6 диплоидных многосемянный опылителей. Использован индивидуальный анализ селекционной ценности исходных генотипов по показателям урожайность корнеплодов, сахаристость, а также пораженность корнеедом, церкоспорозом и вредителями. С использованием расчетного метода определены энергетические показатели выхода биоэтанола, биогаза и выхода энергии из сахарной свеклы. Результаты. На посевах селекционных номеров сахарной свеклы обнаружено незначительные поражения церкоспорозом листового аппарата растений (на уровне 1–2 баллов). Пыльцестерильные формы имели более высокую степень толерантности к поражению патогенами по сравнению с фертильными опылителями. Показатели урожайности и сахаристости многосемянных опылителей были выше, чем у стерильных форм. Их урожайность составила 34,7–41,4 т/га, а сахаристость – 14,0–15,6 %, (отцовская форма) против 32,5–38,3 т/га и 13,0–14,0 % (материнская форма), что сказалось на показателях выхода биоэтанола, биогаза и выхода энергии. Выводы. Выделено многосемянные опылители ‘1180 02002 (2х)’ и ‘1184 В2 (2х)’ с высокой степенью толерантности ко всем патогенов одновременно. Перспективными опылителями по выходу биоэтанола и выходу энергии признано образцы ‘1183 02024 (2х)’ и ‘118202015 (2х)’, по выходу биогаза – ‘1182 02015 (2х)’, ‘1233 Ян3 (2х)’ и ‘МС Умань 1212’, на основе которых в следующем году будут сформированы экспериментальные гибриды сахарной свеклы, пригодные для производства биотоплива.