НЕНЬКА М.М.

Мінливість цукристості простих стерильних гібридів як материнських компонентів експериментальних комбінацій залежно від генотипу і контрольованих факторів середовища

Мета. Визначити генетичну детермінованість і фенотиповий прояв простих стерильних гібридів як материнських компонентів експериментальних комбінацій залежно від різних фонів удобрення і площ живлення та відібрати кращі з них за адаптивною здатністю до абіотичних факторів середовища. Методи. Сортовипробовування простих стерильних гібридів, а також закріплювачів стерильності та їх ЧС аналогів у різних середовищах: звичайний фон удобрення – звичайна площа живлення (ЗФЗП), звичайний фон – розширена площа живлення (ЗФРП), підвищений фон удобрення – звичайна площа (ПФЗП) і підвищений фон – розширена площа живлення (ПФРП). Результати. На звичайному фоні удобрення у генотиповій структурі мінливості ознаки цукристість неадитивна варіанса зростала на РП. Диференціювальна здатність середовища ЗФРП вища, ніж ЗФЗП (виділено сім кращих гібридів проти п’яти). На підвищеному фоні удобрення розширена площа також була кращим середовищем для добору генетично цінних за цукристістю ліній. У середовищі ПФРП виявлено 8 гібридів, що істотно перевищують середньопопуляційне значення, проти 5 на ПФЗП. Частка неадитивна дії генів на РП була також більшою порівняно із ЗП – 50 проти 40 %. Висновки. Встановлена мінливість фенотипового прояву цукристості залежно від різних фонів мінерального удобрення і площ живлення. Кращими гібридами, що мали стабільний прояв високої цукристості на обох фонах, були ЧС 1/От 2, ЧС 2/От 1, ЧС 5/От 1 та ЧС 2/От 5, що підтверджено сумарними ефектами ЗКЗ і СКЗ. СКЗ була більш мінливою щодо площі живлення ніж ЗКЗ. Виділено лінії ЧС 1 і ЧС 5 як носії цінних адитивних ефектів генів із стабільним проявом.

ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТОТИ ВИДІЛЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ МАТЕРИНСЬКОГО КОМПОНЕНТА ГІБРИДІВ

Наведено спосіб підвищення пенетрантності нових О типів у селекційних матеріалах уманської селекції через рекомбігенез з перевіреними за господарсько-цінними ознаками існуючими закріплювачами стерильності. Базисний рівень продуктивності нових материнських форм є достатнім для введення їх у гібридизацію з метою отримання пробних високогетерозисних ЧС гібридів.

Расширенная площадь питания как модифицирующий фактор фенотипического проявления сахаристости МС линий и закрепителей стерильности сахарной свеклы

В статье исследовано влияние фактора расширена площадь питания на проявление сахаристости и сбора сахара в МС линий и закрепителей стерильности сахарной свеклы. Установлена специфичность реакции генотипа на модифицирующий фактор, его преобладающее влияние на вариацию признаков, выделены перспективные материалы для формирования простых стерильных гибридов как материнских компонентов.

РОЗШИРЕНА ПЛОЩА ЖИВЛЕННЯ ЯК МОДИФІКУЮЧИЙ ФАКТОР ФЕНОТИПОВОГО ПРОЯВУ ЦУКРИСТОСТІ ЧС ЛІНІЙ І ЗАКРІПЛЮВІАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

У статті досліджено вплив розширеної площі живлення на прояв цукристості і збору цукру у ЧС ліній і закріплювачів стерильності цукрових буряків. Встановлено специфічність реакції генотипу на модифікуючий чинник, його переважаючий вплив на варіювання ознак, виділено перспективні матеріали для формування простих стерильних гібридів як материнських компонентів.