ОРЛОВ С.Д.

Селекційні матеріали різновидів гороху, стійкі до вилягання, осипання та з підвищеною врожайністю зерна

Мета. Створити шляхом гібридизації селекційні матеріали різновидів гороху та виведення на їх основі нових високопродуктивних сортів різного напряму використання зі стійкістю до полягання, осипання насіння та придатних до прямого комбайнування. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Досліджено у колекційному розсаднику 735 сортозразків гороху. Проведена гібридизація шляхом парних схрещувань, запилено 3090 квіток, створено 60 гібридних комбінацій, отримано 2376 продуктивних бобів, та 10038 шт. кондиційного насінин. Середня ступінь зав’язування насіння становила 77,05 % з відхиленням у комбінацій від 32,8 до 91,7 %. Середня озерненість становила 4,9 із варіюванням від 2,0 до 7,0 шт. насінин. У гібридів F2 відмічено фенотипові класи розщеплення у співвідношенні близькому до теоретичного 8,6 : 1,3. Різноманіття розщеплюваних ознак та їх нового поєднання в одному генотипі дає можливість подальшого виділення цінних константних форм. Із гібридів F3–Fn гороху виділено лінії з різноманітними ознаками: верхівковим розміщенням бобів та збільшеною їх кількістю з 7–9 насінинами гороху різновидів medularum та 7–8 – vulgare. Серед безлисточкових форми виділено стійкі до полягання високоврожайні лінії ‘1344 147/08’, ‘1412-3/10’, ‘1488-51/10’, ‘1409-41/08’, ‘1455-5/09’, ‘1479-142/09’, які достовірно перевищували груповий стандарт до 0,51 т/га. Виділено вусатолисті лінії ‘1344-147/06’ (2,89 т/га), ‘1488-51/10’ (2,47 т/га), ‘1455-23/12’ (2,46 т/га.) які характеризувались неосипаючістю насіння, ранньостиглістю та врожайністю, що перевищує стандарт відповідно на 0,46–0,89 т/га (HIP0,05 = 0,18). Висновки. Створено селекційно-цінні лінії гороху для виведення на їх основі нових високопродуктивних сортів стійких до полягання, осипання насіння, здатних формувати високий урожай зерна, придатних до прямого комбайнування.

Селекционный материал разновидностей гороха, устойчивого к полеганию, осыпанию с повышенной урожайностью зерна

Цель. Создать путем гибридизации селекционные материалы разновидностей гороха та выведения на их основе новых высокопродуктивных, сортов разного направления использования устойчивые к полеганию, осыпанию семян, приспособленных к прямому комбайнированию. Методы. Полевой, лабораторный, аналитический и статистический. Результаты. Исследовано в коллекционном питомнике 735 сортообразцов гороха. Проведена гибридизация путем парных скрещиваний, опилено 3090 цветков, создано 60 гибридных комбинаций, получено 2376 продуктивных бобов, 10038 шт. кондиционных семян. Средняя степень завязывания семян составила 77,05 % с отклонениями у комбинаций от 32,8 до 91,7 %. Среднее количество семян составило 4,9 шт. с варьированием от 2,0 до 7,0 шт. У гибридов F2 отмечено фенотипические классы расщепления у соотношении близкому к теоретическому 8,6 : 1,3. Разнообразие расщепляющихся признаков и их нового сочетания в одном генотипе позволяет выделять ценные константные формы. У гибридов F3–Fn гороха выделено линии с различными признаками: вершинным размещением бобов и увеличенным количеством от 7–9 семян гороха разновидностей medularum та 7–8 – vulgare. Среди безлиственных форм выделено устойчивые к полеганию высокоурожайные линии ‘1344-147/08’, ‘1412-3/10’, ‘1488-51/10’, ‘1409-41/08’, ‘1455-5/09’, ‘1479-142/09’, которые существенно – до 0,51 т/га – превышали групповой стандарт. Выделено усатолиственные линии ‘1344-147/06’ (2,89 т/га), ‘1488-51/10’ (2,47 т/га), ‘1455-23/12’ (2,46 т/га.) которые характеризовались неосыпаемостью семян, раннеспелостью и урожайностью, что превышает стандарт соответственно на 0,46–0,89 т/га (HIP0,05 = 0,18). Выводы. Создано селекционно-ценные линии гороха для выведения новых высокопродуктивных сортов устойчивых к полеганию и осыпаемости семян способных формировать высокий урожай зерна, приспособленных к прямому комбайнированию.