МИКОЛАЙКО В.П.

Інтенсивність квіткоутворення рослин цикорію коренеплідного

Мета. Обґрунтувати застосування комплексу агрозаходів – схем садіння, чеканки та зрошення на синхронність цвітіння. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Установлено, що регулювання процесу росту та розвитку рослин (чеканка) позитивно впливало на інтенсивність квіткоутворення. Значний вплив на квіткоутворення мали схеми садіння коренеплодів – площа живлення. Якщо чеканка сприяла формуванню більшої кількості квіток, то зменшення площі живлення рослин, навпаки – призводило до формування меншої кількості квіток як без поливу, так і в умовах зрошення. Інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного істотно підвищувалася залежно від водозабезпечення насінників. При визначенні факторів, які впливали на квіткоутворення насінників залежно від агрозаходів встановлено, що вплив фактору «зрошення» був найбільшим і становив 49,4 %. Частка впливу фактору «схеми садіння висадків» була меншою і становила 33,4 %, найменший вплив – 17,2 % мав фактор «чеканка». Висновки. Застосування комплексу агрозаходів – схем садіння, чеканки та зрошення забезпечило істотне підвищення інтенсивності квіткоутворення рослин цикорію коренеплідного, що позитивно вплинуло на врожайність та якість насіння.

Интенсивность цветкообразования растений цикория корнеплодного

Цель. Обосновать применение комплекса агроприемов – схем посадки, чеканки и орошения на синхронность цветения. Методы. Полевой, лабораторный, аналитический и статистический. Результаты. Установлено, что регулирование процесса роста и развития растений (чеканка) положительно влияло на интенсивность цветкообразования. Значительное влияние на цветкообразования имели схемы посадки корнеплодов – площадь питания. Если чеканка способствовала формированию большего количества цветков, то уменьшение площади питания растений, наоборот приводило к формированию меньшего количества цветков как без полива, так и в условиях орошения. Интенсивность цветкообразования цикория корнеплодного существенно повышалась в зависимости от водообеспечения семенников. При определении факторов, которые влияли на цветкообразования семенников в зависимости от агроприемов установлено, что влияние фактора «орошение» было самым большим и составило 49,4 %. Доля влияния фактора «схемы посадки высадков» была меньше и составляла 33,4 %, наименьшее влияние – 17,2 % имел фактор «чеканка». Выводы. Применение комплекса агроприемов – схем посадки, чеканки и орошения обеспечило существенное повышение интенсивности цветкообразования растений цикория корнеплодного, что положительно повлияло на урожайность и качество семян.